Stema Kozijnen thodn Stema Bouwbedrijf, gevestigd aan Molenweg 36 te Scherpenisse, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.stemakozijnen.nl
Molenweg 36
4694BE Scherpenisse
0166663001

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stema bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website, in correspondentie en telefonisch
-Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

-Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u als klant of contact.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stema bouwbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het afhandelen van uw betaling
-U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
-Om goederen en diensten bij u af te leveren
-Stema bouwbedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Stema bouwbedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stema bouwbedrijf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stema bouwbedrijf bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens >7 jaar > reden: wettelijke verplichting belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

Stema bouwbedrijf verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stema bouwbedrijf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stema bouwbedrijf gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensbewerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stema bouwbedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stemabouwbedrijf.nl. om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het pasfoto), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stema bouwbedrijf wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stema bouwbedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@stemakozijnen.nl